Gwarancja za towar – uprawnienia konsumenta

Gwarancja przy sprzedaży jest niczym innym jak oświadczeniem sprzedającego – gwaranta, które określa jego obowiązki  i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie (art. 577 § 1 k.c.)

Obowiązki gwaranta i odpowiadające im uprawnienia kupującego mogą w szczególności zostać ukształtowane w jeden z poniższych sposobów:

  • zwrot zapłaconej ceny
  • wymiana rzeczy bądź jej naprawa
  • zapewnienie innych usług

Należy jednak podkreślić, że to sprzedający – gwarant w oświadczeniu gwarancyjnym określa warunki i zasady realizacji świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji. Gwarancja może w szczególności ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad (wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2004 r., sygn. akt I CK 599/03).

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

TERMIN GWARANCJI

Termin gwarancji jest na ogół określony w oświadczeniu gwaranta. Jeśli natomiast nie wskazał on takiego terminu, to wynosi on zgodnie z ustawą dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Istotne jest także, że kupujący może skorzystać z gwarancji nawet po jej upływie, ale jeśli wada rzeczy została ujawniona jeszcze w okresie trwania gwarancji. Przy czym okoliczność tą musi wykazać kupujący.

OŚWIADCZENIE GWARANTA

Oświadczenie gwaranta musi być złożone w sposób jasny i zrozumiały. Ponadto jeśli rzecz jest wprowadzane do obrotu na terenie Polski, to wymogiem ustawowym jest sformułowanie treści gwarancji w języku polskim.

Konsument wykonujący uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

Przykład: W razie zepsucia się kuchenki elektrycznej znajdującej się w zabudowie kuchennej – wada powinna być usunięta w tym właśnie miejscu

Kupujący ma prawo oczekiwać, aby gwarant swoje obowiązki wykonał w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

WAŻNE – PRZEDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI
 
W razie gdyby gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli natomiast gwarant wymienił część rzeczy, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych sytuacjach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o