Restrukturyzacja zadłużenia z kredytu hipotecznego

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wprowadziła konstrukcję restrukturyzacji zadłużenia. Przy czym zgodnie z przepisami przejściowymi ww. Ustawy, konstrukcja ta będzie mieć zastosowanie do umów kredytowych zawartych po dacie wejścia w życie ww. ustawy tj. po dniu 22 lipca 2017 r.

Podstawą do restrukturyzacji zadłużenia jest sytuacja, w której konsument opóźnia się ze spłatą kredytu hipotecznego. Obowiązkiem kredytodawcy jest w takim przypadku wezwanie konsumenta do zapłaty i wyznaczenie mu w tym celu terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. W wezwaniu kredytodawca zobowiązany jest również do poinformowania konsumenta o możliwości złożenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania – wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Kredytodawca powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia, ale musi to być uzasadnione oceną sytuacji majątkowej konsumenta. Restrukturyzacja odbywa się na warunkach wspólnie uzgodnionych przez kredytodawcę i konsumenta.

Kredytodawca dokonuje restrukturyzacji zadłużenia przez:

1) zaoferowanie konsumentowi możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego;

2) zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego;

3) wydłużenie okresu kredytowania;

4) inne działania umożliwiające spłatę zobowiązania.

Jeśli kredytodawca nie uwzględni wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłużenia, to musi podać w formie pisemnej szczegółowe motywy swojej decyzji.

W razie odrzucenia wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłużenia albo bezskuteczności restrukturyzacji zadłużenia kredytodawca, przed podjęciem czynności zmierzających do odzyskania należności, umożliwia konsumentowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.Jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości jest mniejsza niż wysokość zadłużenia konsumenta, kredytodawca:

1) umożliwia spłatę pozostałego zadłużenia w ratach dostosowanych do sytuacji majątkowej konsumenta;

2) wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości, przy czym w odniesieniu do pozostałej części zadłużenia może żądać ustanowienia innego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy o kredyt hipoteczny

Podobne zasady, co wyżej przedstawione, odnoszą się do sytuacji, gdy konsument naruszy warunki udzielenia kredytu (np. nie ustanowi wymaganych przez kredytodawcę zabezpieczeń kredytu) albo gdy nastąpi utrata zdolności kredytowej przez konsumenta. Wówczas kredytodawca może obniżyć kwotę udzielonego kredytu, a nawet wypowiedzieć kredyt. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością konsumenta – 7 dni, chyba że strony w umowie o kredyt hipoteczny określiły dłuższy termin. Jednakże przed obniżeniem kwoty kredytu lub przez jego wypowiedzeniem, kredytodawca powinien na analogicznych zasadach jak wyżej opisane, umożliwić konsumentowi restrukturyzację zadłużenia.

 

WAŻNE

Wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny z powodu utraty przez konsumenta zdolności kredytowej lub zagrożenia upadłością nie może nastąpić w okresie restrukturyzacji zadłużenia, chyba że konsument nienależycie realizuje restrukturyzację zadłużenia.

 

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o