Kredyt darmowy (sankcja kredytu darmowego)

Obowiązki kredytodawcy

Podmioty udzielające kredytów i pożyczek obciążone są szeregiem obowiązków, które wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dotyczą one w szczególności formy i elementów, jakie powinna zawierać umowa kredytu/pożyczki. Są to więc głównie obowiązki o charakterze informacyjnym.

I tak umowa kredytu/pożyczki powinna być zawarta w formie pisemnej oraz powinna określać w szczególności:

– całkowitą kwotę kredytu;

– stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

– rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

– informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

– roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

– termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5 ustawy o kredycie konsumenckim, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;

– prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;

– informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

Szczególnie ważne znaczenie dla sytuacji prawnej kredytobiorcy ma również art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, który bardzo precyzyjnie określa zasady ustalania pozaodsetkowych kosztów kredytu. W przypadku gdyby kredytodawca naruszył ten obowiązek lub przynajmniej jeden z obowiązków informacyjnych, to naraża się na sankcję kredytu darmowego.

Co oznacza sankcja kredytu darmowego?

Oznacza to, że kredytobiorca po stwierdzeniu określonych uchybień po stronie banku/firmy pożyczkowej może zwracać kredyt/pożyczkę bez odsetek i innych kosztów – i to zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest jednakże wcześniejsze złożenie przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia i przesłanie go do kredytodawcy. Ponadto uprawnienie to wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. A zatem nawet po spłacie kredytu/pożyczki – kredytobiorca ma szansę na odzyskanie części nienależnie pobranych odsetek i opłat. Taka konstrukcja została uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o