Umowa zawarta na odległość

Prawa konsumenta przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W jej przepisach szczególny nacisk położono na dwie kategorie:

– umowy zawierane na odległość

– umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

W dobie internetu i nowoczesnych technologii – szczególnie popularną formą zawierania umów jest umowa na odległość. Według ustawowej definicji – umowa zawierana na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).

Tak sformułowana definicja pozostawia jednak wątpliwości interpretacyjne. Co bowiem miał na myśli ustawodawca posługując się zwrotem „zorganizowany system zawierania umów na odległość”, którego występowanie jest warunkiem uznania danej umowy jako zawartej na odległość. Czy chodzi przykładowo o narzędzie informatyczne w postaci sklepu internetowego, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zbiera i realizuje zamówienia składane przez klientów. Ale co jeśli – przedsiębiorca nie posiada takiego sklepu w internecie, a realizuje jedynie jednostkowe zamówienie klienta przy użyciu ogólnodostępnych środków teleinformatycznych? Warunkiem uznania umowy za zawartą na odległość jest ponadto wyłączne wykorzystanie przynajmniej jednego środka porozumienia się na odległość. A co jeśli, oprócz wykorzystania środka porozumienia się na odległość (np. telefonu), strony umowy przed jej zawarciem spotkają się fizycznie w celu wstępnego uzgodnienia jej postanowień, a następnie szczegóły doprecyzują przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, zaś umowę zawrą poprzez listowną wymianę korespondencji? Czy taka umowa będzie umową zawartą na odległość?

Jak widać – definicja ustawowa umowy zawartej na odległość nie jest precyzyjna i nie eliminuje problemów interpretacyjnych, zatem należy z ostrożnością podchodzić do każdej transakcji i indywidualnie oceniać jej skutki.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o