Zwrot składki ubezpieczenia OC

Zwrot składki ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) przysługuje w przypadkach, które zostały wskazane w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Podstawy do zwrotu składki ubezpieczenia OC

Przede wszystkim zasadą jest, że zwrot składki powinien nastąpić za niewykorzystany okres ubezpieczenia i w tym zakresie ustawa podaje siedem przypadków, w których powinien nastąpić zwrot składki:

 

I. wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego lub udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza np. kradzież pojazdu lub jego całkowite zniszczenie wskutek wypadku drogowego.

 

II. odstąpienie od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (w skrócie dotyczy to sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed rejestracją pojazdu, jednak ostatecznie pojazd nie został zarejestrowany).

 

III. rozwiązanie umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych np. kupujący samochód ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, która została zawarta przez sprzedającego samochód, oczywiście w takiej sytuacji kupujący dokonując wypowiedzenia – będzie musiał na własny koszt zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC. Należy też pamiętać, że zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który przeniósł prawo własności tego pojazdu (czyli w praktyce będzie przysługiwać sprzedającemu samochód).

 

IV. rozwiązanie się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dotyczy to sytuacji, gdy posiadacz pojazdu utraci posiadanie, zaś właściciel pojazdu skorzysta z prawa do wypowiedzenia ubezpieczenia OC zawartego przez posiadacza pojazdu. Zwrot składki przysługuje wówczas posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia.

 

V. odstąpienie przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (gdy umowę ubezpieczenia zawarto na odległość np. przy wykorzystaniu internetu), z zastrzeżeniem że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową. Termin na odstąpienie od umowy ubezpieczenia wynosi zgodnie z ww. przepisem 30 dni i liczony jest od dnia poinformowania ubezpieczającego o zawarciu umowy lub od dnia wypełnienia obowiązku informacyjnego przez ubezpieczyciela, jeżeli jest to termin późniejszy.

 

VI. wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (jest to zaświadczenie wystawione przez stację demontażu pojazdów) albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie

 

VII. rozwiązanie umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w sytuacji, gdyby posiadacz pojazdu posiadał równocześnie dwie umowy ubezpieczenia OC, przy czym jedna z nich została zawarta na skutek automatycznego jej przedłużenia w związku z nie złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC. Zwrot składki przysługuje z wyłączeniem jej części za okres faktycznego trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Termin do zwrotu składki ubezpieczeniowej OC

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o