Treść i elementy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być złożony nie tylko na urzędowym formularzu, ale również powinien obowiązkowo zawierać następujące elementy:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 Prawa upadłościowego

W zakresie pkt 8 należy wskazać, że okolicznością wykluczającą ogłoszenie upadłości jest między innymi fakt prowadzenia w ostatnich dziesięciu latach przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – postępowania upadłościowego, w którym nastąpiło umorzenie całości lub części jego zobowiązań. Chyba, że wnioskodawca udowodni, że do niewypłacalności doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o