Kto może wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Aby odpowiedzieć, na pytanie kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej, w pierwszej kolejności należy doprecyzować, że potocznie zwykło się mówić o ogłoszeniu upadłości przez daną osobę. Należy jednak podkreślić, że o ogłoszeniu upadłości nie decyduje sam konsument, lecz sąd na jego wniosek, który wydaje w tym zakresie stosowne postanowienie.

Zakres podmiotowy upadłości konsumenckiej został ustalony w art. 491₁ Prawa upadłościowego. Uczyniono to w taki sposób, że z przepisów o upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, wobec których nie można ogłosić upadłości zgodnie z przepisami właściwymi dla innych podmiotów m.in. przedsiębiorców.

W świetle powyższego, należy przyjąć, że prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką mają również:

– osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej, pod tym jednak warunkiem, że wcześniej nie złożyły wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorcy

– osoby, które przestały być wspólnikami osobowej spółki handlowej np. spółki jawnej

– wspólnicy spółek kapitałowych oraz komandytariusze spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, pod tym warunkiem, że nie prowadzą działalności gospodarczej

– rolnicy tj. osoby prowadzące gospodarstwo rolne, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej

Dla przedsiębiorców jest zatem niezwykle ważne to, że mogą oni co do zasady skorzystać z upadłości konsumenckiej po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest natomiast możliwe wnioskowanie o upadłość konsumencką przez osobę, która jedynie zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej. Taka osoba bowiem wciąż zachowuje status przedsiębiorcy – mimo stanu „zawieszenia”.

Nie ma również przeszkód, aby wniosek o ogłoszenie upadłości mogli złożyć również oboje małżonkowie w sposób łączny, zwłaszcza, gdy ponoszą odpowiedzialność z majątku wspólnego wobec wierzycieli.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o