Wierzytelności kredytowe – odwrócenie roli wierzyciela. Wywiad z Grzegorzem Grygielem – członkiem zarządu Lexitor Sp. z o.o.

Czym zajmuje się reprezentowana przez Pana Spółka?

Nasza spółka od samego początku była nastawiona na obsługę wierzytelności, które mogą przysługiwać konsumentom w stosunku do instytucji finansowych. Uważnie analizując rynek usług finansowych w Polsce, dostrzegliśmy, że konsumenci mogą mieć uzasadnione roszczenia do banków, firm pożyczkowych czy też do ubezpieczycieli. Stawia ich to w roli wierzycieli, którzy w ramach swoich uprawnień mogą również dokonać zbycia wierzytelności.

Z czego mogą wynikać takie wierzytelności?

Źródłem roszczenia wynikającego z obsługiwanych przez nas wierzytelności jest na ogół umowa kredytu konsumenckiego. Każdy konsument może dokonać wcześniejszej, czyli przedterminowej spłaty kredytu. W takiej sytuacji – zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim – powinien on otrzymać proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów kredytu. Drugą podstawą roszczenia może być zastosowanie w treści umowy kredytu konsumenckiego klauzul niedozwolonych, zwłaszcza, gdy stanowiły one podstawę do obciążenia kredytobiorcy niewspółmiernie wysokimi kosztami kredytu. Jeszcze inną podstawą jest naruszenie przez kredytodawcę dopuszczalnego limitu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) lub naruszenie ustawowych obowiązków informacyjnych. Oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, co przede wszystkim wymaga profesjonalnej analizy całej zgromadzonej dokumentacji kredytowej.

Dlaczego jest konieczne dochodzenie roszczeń wobec instytucji finansowych? Czy nie powinny one dobrowolnie zwracać, to co jest należne kredytobiorcom?

Teoretycznie tak powinno być. Niestety praktyka pokazuje, że instytucje finansowe nie zawsze są skore do należytego wykonywania zobowiązań. Często wynika to z przyjmowanej przez nie interpretacji przepisów, która jest niekorzystna dla kredytobiorców – nawet pomimo głosów sprzeciwu ze strony organów państwa np. Rzecznika Finansowego czy też Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego też konsument jest zmuszony do dochodzenia roszczeń nawet na drodze sądowej, co wiąże się oczywiście z kosztami i potrzebą zaangażowania pełnomocnika. Może jednak na dogodnych warunkach powierzyć nam kompleksową obsługę swojej wierzytelności.

Jak w praktyce wygląda współpraca z kancelarią Lexitor?

Każdy kredytobiorca dokonujący wcześniejszej spłaty kredytu lub też mający zastrzeżenia co do treści umowy kredytu, w szczególności co do wysokości pobranych opłat kredytowych – może zgłosić nam swoją sprawę w celu bezpłatnej analizy. W oparciu o zgromadzoną dokumentację oceniamy, czy i w jakiej wysokości – kredytobiorcy mogą przysługiwać roszczenia. Pozostawiamy przy tym wybór, czy sprzedać wierzytelność naszej Spółce za ustaloną cenę, czy też zlecić jej kompleksową obsługę z wynagrodzeniem procentowym powiązanym z kwotą skutecznie odzyskanego świadczenia.

Jest wiele kancelarii na rynku. Dlaczego warto akurat powierzyć sprawę Waszej?

Prawdą jest, że na rynku usług prawniczych funkcjonuje wiele podmiotów. Większość z nich nie jest jednak wyspecjalizowana w obsłudze trudnych spraw w relacjach z instytucjami finansowymi. Działamy bowiem w obszarze spraw, które wymagają nie tylko doskonałej znajomości przepisów prawa, ale również śledzenia i umiejętnego wykorzystywania aktualnego orzecznictwa sądowego. Ponadto stale powiększamy liczbę obsługiwanych wierzytelności, co z kolei wymaga znakomitej organizacji i przygotowania finansowego. Należy również zauważyć, że jako jedna z nielicznych firm – oferujemy odkup wierzytelności przysługujących wobec instytucji finansowych.

Jaka jest skala Państwa biznesu i perspektywy rynku, na którym działacie?

Liczba udzielanych kredytów i pożyczek kształtuje się w Polsce od lat na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie dynamicznie rozwija się rynek pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez internet. Przedkłada się to w oczywisty sposób na liczbę naszych potencjalnych klientów, którzy mogą być realnie zainteresowani naszymi usługami. W związku z tym perspektywy rynku oceniamy bardzo pozytywnie i szacujemy już teraz, że skala naszego biznesu będzie systematycznie rosła.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadził Krzysztof Buczkowski.