KIM JEST KONSUMENT?

W potocznym rozumieniu konsument jest osobą, która kupuje określone produkty lub nabywa usługi na swój użytek. Takie znaczenie jest w zasadzie tożsame z definicją ustawową przyjętą na gruncie art. 22 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim – konsumentem jest bowiem osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z tego więc wynika, że za konsumenta nie może być uznana osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Ustawodawca przyznając szczególny status konsumentom wyszedł z założenia, że w relacji z przedsiębiorcami, czyli profesjonalistami są one stroną słabszą i w związku z tym zasługują oni na szczególną ochronę prawną. Ustawodawca dał temu wyraz wprost w art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Konsumentem może być również przedsiębiorca,ale pod tym warunkiem, że czynność prawna, jakiej dokonuje z innym przedsiębiorcą – nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą np. jeśli Pan X prowadzący sklep internetowy kupuje mikrofalówkę na swój prywatny i swojej rodziny użytek, to oczywiste jest, że w takiej sytuacji będzie miał status konsumenta.

Konsumentem nie będzie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z osobą nie będącą przedsiębiorcą np. Jeśli Pan X nabywa od Pana Y na popularnym portalu ogłoszeniowym używany rower.

Do ochrony praw konsumenckich powołanych jest szereg organów. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji

działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Powiatowi (miejscy) Rzecznicy Konsumentów

działąjący na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Rzecznik Finansowy

działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (choć należy zauważyć, że organ ten może w zakresie swoich kompetencji może podejmować interwencje również w sprawach osób nie będących konsumentami).

Głównymi aktami prawnymi regulującymi prawa konsumenta są:

  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim