Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Prawa kredytobiorców

Pytanie:

Ile kredytodawca może obecnie pobrać odsetek z tytułu udzielonej pożyczki?

Odpowiedź:

Według stanu na październik 2018 r. maksymalne odsetki w umowie pożyczki to 10% w skali roku.

———————————

Pytanie:

Do jakiej kwoty kredyt lub pożyczka są uznawane za kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy?

Odpowiedź:

Za kredyt konsumencki uznaje się kredyt do kwoty 255 000 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Kredytem konsumenckim będzie też kredyt bez względu na kwotę, który będzie niezabezpieczony hipoteką i przeznaczony na remont domu lub lokalu mieszkalnego.

Prawa zadłużonych

Pytanie:

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o upadłość konsumencką?

Odpowiedź:

Opłata sądowa od wniosku o upadłość konsumencką jest stała i wynosi 30 zł.

———————————

Prawa kupujących

Pytanie:

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie konsumenta z tytułu rękojmi za wadę sprzedanego samochodu?

Odpowiedź:

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady, które zostaną stwierdzone w terminie 2 lat od dnia nabycia samochodu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Przy czym w odniesieniu do konsumentów bieg przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności sprzedającego.

———————————

Pytanie:

Czy mogę odstąpić od umowy z tytułu rękojmi za wadę sprzedanej mi rzeczy?

Odpowiedź:

Tak – można odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku stwierdzenia wady rzeczy, ale tylko pod warunkiem, że wada ta ma istotny charakter np. gdy ze względu na wadę niemożliwe jest swobodne korzystanie z rzeczy.

 

 

Prawa ubezpieczonych / poszkodowanych

Pytanie:

Co to jest zadośćuczynienie?

Odpowiedź:

Zadośćuczynienie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest formą rekompensaty pieniężnej, której celem jest naprawienie krzywdy niemajątkowej doznanej przez osobą poszkodowaną w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

Prawa pacjentów

Prawa lokatorów

Prawa uczniów i/lub studentów