Konsument poszkodowany przez bank lub firmę pożyczkową

Pozew - WIBOR

Oferujemy pomoc prawną w zakresie odzyskania od banku nienależnie pobranych opłat odsetkowych z tytułu stosowania w umowie kredytowej wskaźnika WIBOR. 

Czym jest wskaźnik Wibor? 
Jest to wskaźnik wyrażony w sposób procentowy, według którego banki gotowe są przyjmować depozyty pieniężne od innych banków. Jest realizowany w ten sposób, że każdy bank w dniu roboczym o godz. 11:00 podaje wskaźnik procentowy w skali roku, na podstawie którego gotowy jest przyjąć depozyt pieniężny od innego banku. 
Podmiotem administrującym wskaźnikiem Wibor, a w szczególności dokonującym jednocześnie jego codziennej publikacji jest spółka GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.  
Powyższe oznacza, że wskaźnik Wibor ma charakter zmienny. Należy w tym miejscu nadmienić, że w przypadku umów kredytowych ze wskaźnikiem Wibor – część odsetkowa składa się z marży banku (na ogół mającej charakter stały) oraz z części zmiennej obliczanej właśnie na podstawie stawki Wibor.  

Dlaczego Wibor jest wskaźnikiem nierzetelnym i nieobiektywnym? 
Przyczyn jest co najmniej kilka.  
Po pierwsze – o wskaźniku Wibor decydują banki i to one mają pełny i faktyczny wpływ na kształtowanie jego wysokości. W interesie banku jako strony umowy kredytowej jest więc, aby wskaźnik Wibor kształtował się na odpowiednio wysokim poziomie, który zapewniał będzie rentowność jego działalności. Taka sytuacja zaburza w oczywisty sposób równowagę kontraktową stron umowy kredytowej i stawia bank w uprzywilejowanej pozycji względem konsumenta.  
Po drugie – wskaźnik Wibor ma obecnie hipotetyczny charakter, albowiem opiera się jedynie na deklaracjach banków co do wysokości oprocentowania, jakie gotowe są zaoferować na rynku międzybankowym. Jego podstawą nie są natomiast rzeczywiste transakcje, których na rynku międzybankowym brakuje albo ich liczba jest po prostu znikoma i sporadyczna. Dlatego też trudno uznać, aby wskaźnik Wibor był reprezentatywny.  
Po trzecie – skoro to banki decydują o wysokości wskaźnika Wibor, to sytuacja taka stwarza szerokie możliwości do nadużyć i do sztucznego kształtowania Wibor, a nawet do jego manipulacji w oparciu o porozumienia na rynku międzybankowym. Z tej właśnie m.in. przyczyny w Wielkiej Brytanii z końcem 2021 r. zdecydowano o likwidacji obowiązującej tam – analogicznej stawki Libor. 

Czy można skutecznie podważyć wskaźnik Wibor w umowie kredytowej? 
W polskim prawie istnieją instrumenty, dzięki którym można skutecznie usunąć/wyeliminować z umowy kredytowej wskaźnik Wibor. W tym celu można wykorzystać przede wszystkim zarzut tzw. abuzywności klauzuli w umowie kredytowej, która uwzględnia wskaźnik Wibor.  Oczywiście wymaga to celnej i obszernej argumentacji oraz zachowania starannej reprezentacji  w postępowaniu sądowym, którą powinien zapewnić profesjonalny i dobrze przygotowany pod względem merytorycznym – pełnomocnik procesowy. Lexitor jako podmiot wyspecjalizowany na rynku roszczeń w stosunku do instytucji finansowych posiada doświadczony zespół radców prawnych i adwokatów dających rękojmię należytej staranności. 

Korzyści dla kredytobiorcy po eliminacji wskaźnika Wibor z umowy kredytowej 
Skutkiem wyeliminowania z umowy kredytowej klauzuli odnoszącej się do stawki Wibor powinno być odzyskanie od banku wszystkich należności, które zostały przez kredytobiorcę uiszczone. Skutkiem na przyszłość – jeśli umowa kredytowa jest w trakcie spłaty – powinien być obowiązek zapłaty rat kredytowych, ale z odsetkami naliczonymi tylko w zakresie marży banku, a z pominięciem części odsetkowej wyliczonej na podstawie stawki Wibor. 
W takiej więc sytuacji kredytobiorca może nie tylko odzyskać od banku nienależnie pobrane środki, ale również uzyskać wymierną oszczędność na przyszłość poprzez zapłatę zdecydowanie niższych rat kredytowych.  
Dodatkową, ale niezwykle istotną korzyścią dla kredytobiorcy zmagającego się z podwyższonym oprocentowaniem jest możliwość uzyskania zabezpieczenia, którego na początku procesu może udzielić sąd i które polegać może na zawieszeniu obowiązku zapłaty odsetek obejmujących WBOR na czas trwania procesu. Dzięki temu, do czasu zakończenia postępowania sądowego i do czasu uzyskania prawomocnego wyroku, kredytobiorca będzie płacił znacznie niższe raty kredytowe z wyłączeniem odsetek opartych na stawce WIBOR.  

Pozew CHF

Od 2004 r. banki rozpoczęły udzielanie kredytów w walucie obcej – franku szwajcarskim, co początkowo wydawało się dla kredytobiorców dość korzystnym rozwiązaniem. Na skutek zmian walutowych, rata kredytu ulegała stopniowemu wzrostowi, by ostatecznie osiągnąć wysokość nieadekwatną do możliwości finansowych kredytobiorców. Umowy kredytowe udzielane we frankach szwajcarskich są obciążone poważnymi wadami prawnymi, które mogą skutkować ich unieważnieniem. Na tej podstawie można odzyskać od banku kwoty – płatności, które na przestrzeni lat były dokonywane przez kredytobiorców. Oczywiście swoich roszczeń w stosunku do banków należy dochodzić na drodze sądowej, choć w niektórych przypadkach banki oferują zawarcie ugody. Każdy taki przypadek należy jednak traktować w sposób indywidualny.  

Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego jest instytucją uregulowaną w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Każda umowa o kredyt konsumencki musi zawierać określone przez ustawą elementy. W przypadku, gdy nie zostaną on uwzględnione w treści umowy kredytu albo zostaną one sformułowane w sposób nieprawidłowy, to kredyt po złożeniu pisemnego oświadczenia może zostać przekształcony w kredyt darmowy. Oznacza to, że kredytobiorca będzie zobowiązany do zapłaty tylko i wyłącznie kapitału kredytu (bez odsetek i kosztów pozaodsetkowych) zgodnie z przyjętym harmonogramem. Będzie on również uprawniony do odzyskania wszelkich kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych, które dotychczas poniósł. W oświadczeniu o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego należy wskazać i uzasadnić zarzuty odnoszące się do konkretnych postanowień umownych. Należy również pamiętać, że oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego można złożyć w terminie jednego roku od dnia wykonania umowy kredytu. Termin ten jest na ogół utożsamiany z terminem spłaty kredytu, choć mogą zdarzyć się przypadki, w których umowa kredytu może być wykonania później np. w przypadku dokonania przez bank zwrotu prowizji na skutek spłaty kredytu przed terminem zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.  

Zwrot prowizji kredytowej

Zwrot prowizji kredytowej przez bank na rzecz kredytobiorcy może być skutkiem wcześniejszej spłaty kredytu. Zgodnie bowiem z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu w razie jego wcześniejszej spłaty ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Na marginesie należy zauważyć, że przedmiotowa materia została podniesiona w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z dnia 11 września 2019 r. (sygn. C-383/18) oraz w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. (sygn. III CZP 45/19), którzy zgodnie stwierdzili, że przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim  uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu. 

Prowizja może podlegać zwrotowi nie tylko na podstawie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których prowizja za udzielenie kredytu została określona w kwocie niezwykle wysokiej np. kilkanaście tysięcy złotych. Wówczas można podnieść zarzut abuzywności (naruszenia zasad współżycia społecznego), ponieważ prowizja powinna w gruncie rzeczy rekompensować kredytodawcy rzeczywiście poniesione przez niego koszty w związku z zawarciem umowy kredytu Trudno uznać, aby czynności powiązane z analizą dokumentacji, weryfikacją zdolności kredytowej konsumenta i przygotowaniem umowy – miały kosztować kredytodawcę kilkanaście tysięcy złotych. 

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

W niektórych umowach kredytu hipotecznego, banki w sytuacji, gdy konsument nie spełniał wymogów co do zdolności kredytowej, narzucały kredytobiorcom obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia niskiego wkładu. W rzeczywistości była w ten sposób kreowana sztuczna konstrukcja, której celem było przysporzenie jednostronnych korzyści na rzecz banku. Takie postępowanie ze strony banku można skutecznie podważać i dzięki temu odzyskać wszystkie poniesione przez kredytobiorcę z tego tytułu koszty. 

Oddłużanie

W polskim prawie nie ma definicji oddłużania. Przyjęło się jednak, że oddłużanie obejmuje ogół wszelkich czynności, które prowadzić powinny do redukcji całości lub przynajmniej części zadłużenia. Proces oddłużania wymaga fachowej analizy i specjalistycznej wiedzy prawniczej. Każdą sprawę należy przy tym traktować indywidualnie. Stan zadłużenia u danej osoby nie oznacza, że znajduje się ona w sytuacji bez wyjścia. Istnieją instrumenty i narzędzia prawne, które pozwalają uchylić lub zminimalizować odpowiedzialność osoby zadłużonej. 

W ramach procesu oddłużania powinno analizować się w szczególności następujące aspekty: 

  • czy roszczenia wierzycieli nie uległy przedawnieniu 
  • czy w umowach kredytowych/pożyczkowych, które podpisała osoba zadłużona nie znajdują się klauzule niedozwolone (abuzywne) stanowiące podstawę do podważenia ważności takich umów
  • czy wysokość opłat (kosztów pożyczki/kredytu) pobranych od osób zadłużonych przez bank czy też firmę pożyczkową jest prawidłowa i zgodna z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim
  • czy kredyt/pożyczka została wypowiedziana w sposób zgodny z przepisami prawa i zgodnie z postanowieniami umowy
  • czy istnieją podstawy do zaskarżenia nakazu zapłaty/wyroku wydanego przez sąd 
  • czy istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Oddłużanie umożliwia więc nie tylko pozbycie się przynajmniej części zadłużenia, ale prowadzić powinno także do odzyskania przez daną osobę zdolności kredytowej. 

Publikacje i aktualności

Najnowsze artykuły

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Inne

Jak odstąpić od umowy zawartej on-line?

Podstawowym prawem konsumenta zawierającego umowę w formie elektronicznej np. dokonującego zakupów w sklepie internetowym – jest prawo do odstąpienia od takiej umowy, co zasadniczo może nastąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.

Czytaj więcej »
Scroll to Top