Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Konsumentom KONSUMO z siedzibą w Lublinie, adres siedziby: ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, posiadająca NIP 9462681594, REGON 380522681, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000734339.

2. Dane kontaktowe Administratora

W sprawach przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych w następujący sposób:

 • listownie: na wskazany wyżej adres korespondencyjny;
 • przez e-mail: pomoc@konsumo.pl

3. Podstawa i cel przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO).
Powierzone dane Administrator przetwarzać będzie w celu:

 • w celu wykonania czynności weryfikacyjnych, w tym analizy i oceny dokumentacji, zmierzających do zaprezentowania oferty oraz ewentualnie w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, cele archiwalne, świadczenie usług na rzecz Klienta w sytuacji, w których interes Klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą;
 • kontaktu telefonicznego i elektronicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach i ofertowaniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W tym zakresie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe m.in. w celu przesyłania informacji o naszej działalności, ofertach, nowych usługach, aktualnych zmianach w prawie, a także o ofercie podmiotów z nami współpracujących. Udzielenie w tym zakresie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili, bez konsekwencji, taka zgoda może być cofnięta.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa danych osobowych niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa tej zgody. W wypadku danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wykonywaniem umów, dane te przetwarzamy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym z powyższych przypadków będzie to trwało nie dłużej niż 10 lat.

5. Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione osobom i podmiotom trzecim w związku z wykonywaniem przez nas usług, w tym podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności współpracownikom i dostawcom usług, w tym usług IT i usług księgowych. Usługodawcy ci będą przetwarzać Państwa dane wyłącznie na podstawie zawartych z nami umów, w określonym przez nas celu, z obowiązkiem należytego zabezpieczenia. W zakresie wymaganym przepisami prawa, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich uprzednie żądanie.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

7. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Dobrowolność przekazania danych osobowych

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) lub w celu  kontaktu telefonicznego związanego
z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych może  –
w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwić nam zawarcie
z Państwem umowy, wpłynąć na zakres usług, które będziemy mogli świadczyć na Państwa rzecz lub może uniemożliwić nam z Państwem kontakt.

9. Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki przez witrynę, którą w danym momencie odwiedzasz. Pozwalają jej zapamiętać informacje na temat Twojej wizyty. Dzięki temu przy kolejnych odwiedzinach witryna jest łatwiejsza w obsłudze i lepiej dostosowana do Twoich preferencji. Do tych celów mogą być używane także inne technologie, między innymi unikalne identyfikatory pozwalające zidentyfikować przeglądarkę, aplikację, urządzenie, piksele lub pamięć lokalną.
Pliki „cookies” używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację
wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.
Portal stosuje cookies w następujących celach:
a) dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,
b) mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej
informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na
stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
c) wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
d) zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
e) mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz portalu, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych
f) dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785 
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies.
Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony
danych, ale może także uniemożliwiać realizację niektórych funkcji.

Scroll to Top