Prawo ucznia/studenta do rezygnacji z nauki w prywatnej szkole (wypowiedzenie umowy)

Uczeń lub student przy podejmowaniu nauki w szkole czy też uczelni prywatnej zawiera na ogół umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Do umowy takiej – stosownie do art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zleceniu.

Zasadą jest, że umowa zlecenia może zostać rozwiązana w sposób jednostronny przez każdą ze stron poprzez złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Forma, w jakiej oświadczenie może być złożone jest dowolna. A zatem może być ono złożone również w formie ustnej. Dla potrzeb dowodowych jest oczywiście lepiej zachować jednak formę pisemną wypowiedzenia.

 

Prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Strony w szczególności nie mogą więc postanowić o zrzeczeniu się prawa wypowiedzenia z ważnych powodów w treści umowy  Strony mogą jednak w treści umowy ustalić zasady wypowiedzenia np. wskazać  tryb i okres wypowiedzenia. Jeśli tego nie zrobią to stosuje się ogólne przepisy Kodeksu cywilnego wynikające z umowy zlecenia. Zgodnie z ogólnymi zasadami – każda ze stron umowy zlecenia (do której zalicza się umowę o świadczenie usług edukacyjnych) może ją wypowiedzieć w każdym czasie.

Skutkiem wypowiedzenia umowy jest obowiązek dokonania rozliczeń pomiędzy stronami.

Jeśli wypowiedzenia dokonuje dający zlecenie, czyli uczeń/student, to powinien przyjmującemu zlecenie tj. szkole uiścić część wynagrodzenia odpowiadającego jej dotychczasowym czynnościom. Ponadto jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, to uczeń może być także zobowiązany do zapłaty na rzecz szkoły stosownego odszkodowania. Dlatego tak ważne jest, aby w treści wypowiedzenia wskazać jego ważny powód. Mogą to być powody leżące po stronie szkoły np. niezapewnienie należytych warunków edukacji i nauczania, a związku z tym utrata zaufania do szkoły, ale również okoliczności niezwiązane ze szkołą np. zmiana miejsca zamieszkania, stan zdrowia ucznia jako osoby wypowiadającej umowę, inne okoliczności życiowe czy też natury osobistej.

Warto zauważyć, że niektóre zapisy stosowane przez szkoły prywatne w zakresie prawa do wypowiedzenia umowy mogą być uznane za klauzule niedozwolone, a zatem mogą nie być wiążące. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy szkoła prywatna w swojej praktyce stosuje wzorce umowy, które nie są ustalane indywidualnie z uczniem i w związku z tym postanowienia takie są mu niejako narzucane.

Przykładowo w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Gospodarczy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie o sygn. Akt XVII Amc 20/11 uznał za niedozwolone postanowienie w stosowanym przez szkołę wzorcu umowy o następującej treści:

„Umowa zostaje zawarta na czas nauki w Uczelni, z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”.

Skoro Sąd uznał w powyższej sprawie, że zaprezentowane postanowienie umowy jest niedozwolone, to uczeń może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, a zatem bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Sprawdź pozostałe publikacje

Najnowsze artykuły

Kredyt konsumencki

Kredyt darmowy – uprawnienie konsumenta

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych

Czytaj więcej »
Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Inne

Niedozwolone praktyki Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 44 mln zł na Santander Consumer Bank S.A. (źrodło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18195) Jakie zarzuty postawił Prezes UOKiK? W wielu

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Przeglądaj po kategoriach

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kredyt darmowy – uprawnienie konsumenta

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Inne

Niedozwolone praktyki Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 44 mln zł na Santander Consumer Bank S.A. (źrodło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18195) Jakie zarzuty postawił Prezes UOKiK? W wielu

Czytaj więcej »
Scroll to Top