Termin przedawnienia roszczeń – Zmiana na podstawie nowelizacji Kodeksu cywilnego z dnia 13 kwietnia 2018 r.

prawa konsumenckie

Przedawnienie to instytucja prawna, która pozwala dłużnikowi na skuteczne uchylenie się od wykonania zobowiązania. Przedawnienie jest zawsze oznaczone terminem, po upływie którego można odmówić wykonania zobowiązania np. odmówić zapłaty długu. Terminy przedawnienia są uregulowane w dużej mierze w przepisach Kodeksu cywilnego.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. uchwalono istotną nowelizację (zmianę) przepisów Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Na jej podstawie dokonano skrócenia obowiązujących terminów przedawnienia. Wbrew obiegowej opinii na wprowadzonych zmianach nie stracili najbardziej przedsiębiorcy, a wśród nich firmy windykacyjne, lecz konsumenci. W tym miejscu należy przypomnieć, że dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a do niej zalicza się w szczególności działalność windykacyjna czy działalność pożyczkowa – termin przedawnienia pozostał na niezmienionym poziomie 3 lat.

Dlaczego na nowelizacji stracili najbardziej konsumenci?

Dlatego, że dotychczasowy termin przedawnienia przysługujących im roszczeń został skrócony z 10 lat do 6 lat.

Jakie zmiany?

– Na skutek nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2018 r. zasadniczy termin przedawnienia roszczeń wynosi obecnie 6 lat. Przy czym przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy przedawnienia roszczeń. Nie uległ zmianie termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i dla roszczeń o świadczenia okresowe, który nadal wynosi 3 lata.

– Ważna zmiana polega również na tym, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

– Zmieniony tj. skrócony również został termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych m.in. orzeczeniem sądowym. I tak roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Wprowadzono także zmianę, według której roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Co z roszczeniami powstałymi przed dniem wejścia w życie nowelizacji z 13 kwietnia 2018 r.?

– Zasadniczo – do roszczeń powstałych przed dniem wejścia nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się nowe przepisy wprowadzone nowelizacją z dnia 13 kwietnia 2018 r.

– Jeżeli jednak zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi na mocy nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2018 r., termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego z 2018 r. tj. z dniem 9 lipca 2018 r. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2018 r., nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

– Do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu dotychczasowym (poprzednim).

– Roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2018 r. nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym według nowych przepisów.

Sprawdź pozostałe publikacje

Najnowsze artykuły

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Inne

Jak odstąpić od umowy zawartej on-line?

Podstawowym prawem konsumenta zawierającego umowę w formie elektronicznej np. dokonującego zakupów w sklepie internetowym – jest prawo do odstąpienia od takiej umowy, co zasadniczo może nastąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.

Czytaj więcej »

Przeglądaj po kategoriach

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Scroll to Top