Regulamin serwisu

I: Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Portalu, prowadzonego pod adresem internetowym: konsumo.pl, zwanego dalej Portalem lub Serwisem.
2. Regulamin serwisu został sporządzony w oparciu o: ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz.123), ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), ustawę z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) oraz inne obowiązujące akty prawne wymienione w Regulaminie.

II: Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

a). Usługodawca (inaczej Operator Serwisu) – fundacja działająca pod nazwą: fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Konsumentom KONSUMO z siedzibą w Lublinie, adres siedziby 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 10, NIP 9462681594, REGON 380522681 wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000734339.
b). Użytkownik Serwisu/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
c). Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
d). Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z usług Serwisu. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Zamawiając usługi Serwisu, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy na czas nieokreślony. Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu następuje w chwili dokonania poprawnej i kompletnej rejestracji w Serwisie.
e). Dane – treści, w szczególności dane, informacje, zdjęcia, wpisy, które Użytkownik umieszcza w Serwisie; dane to również dane osobowe.
f). Portal internetowy – internetowy serwis dostępny z jednego adresu internetowego – www.konsumo.pl

III: Zasady korzystania z portalu internetowego Konsumo.pl

1. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954). Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób.
4. Regulamin i Polityka prywatności Serwisu udostępniane są nieodpłatnie, na trwałym nośniku – celem zapoznania się z ich treścią lub ich utrwalenia i wydruku. Akceptacja Regulaminu oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji na stronie internetowej Serwisu przed rozpoczęciem świadczenia usług Serwisu na rzecz Usługodawcy.
5. Korzystanie z usług Serwisu w sposób czynny lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.
6. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych, które ukończyły lat 18, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
7. Oferta Portalu (usługi Portalu) obejmuje w szczególności usługi:
a).świadczenie usług prawnych, doradztwa prawnego, konsultacji prawnych i porad prawnych, a także opracowywanie wzorów dokumentów na zlecenie.
b) przeglądania treści w portalu, w szczególności poprzez uzyskanie dostępu do publikowanych artykułów, aktów prawnych i orzeczeń sądowych.
c) możliwość otrzymywania informacji newsletter, dla subskrybentów tej usługi,
8. Ceny i terminy realizacji usługi są każdorazowo wskazywane na stronie Konsumo.pl w części opatrzonej tytułem: „Wybierz usługę”. W sytuacji, gdy usługa będzie podlegać indywidualnej wycenie, informacje o cenie i terminie realizacji usługi – użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. Przed wybraniem i opłaceniem danej usługi użytkownik powinien zapoznać się z ceną i terminem jej wykonania.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi w sytuacji, gdyby przedmiot zamówienia wymagał specjalistycznej wiedzy, której nie posiada Usługodawca lub w sytuacji gdyby Zamawiający nie przekazał Usługodawcy wszystkich wymaganych do należytej realizacji zamówienia informacji lub dokumentów. W takiej sytuacji Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego oraz do zwrotu na jego rzecz otrzymanych środków pieniężnych – nie później jednak niż w terminie 48 godzin od otrzymania płatności od Zamawiającego.
10. Przeglądanie Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
11. Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu polegających na zamówieniu usługi doradztwa prawnego, konsultacji prawnych lub wzoru dokumentu nie wymaga rejestracji. W tym wypadku użytkownik korzysta z formularza kontaktowego na stronie serwisu, wskazując w szczególności swój adres e-mail do kontaktu oraz opis sprawy. Każde zamówienie podlega indywidualnej wycenie i dopiero w razie akceptacji wyceny – użytkownik może dokonać płatności, zaś następnie administrator serwisu przystępuje do realizacji zamówienia.
12. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby sukcesywnie powiększała się ilość usług objętych Ofertą Serwisu, a Użytkownik nie będzie z tego tytułu bez swojej wiedzy i akceptacji ponosić żadnych dodatkowych kosztów.
13. Językiem Regulaminu i umów między Usługodawcą a Użytkownikami jest język polski.
14. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

IV: Prawo do odstąpienia od umowy

1. Użytkownik, będący Konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V: Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu.
2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na wyżej wskazany adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@konsumo.pl
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.
3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.

VI: Odpowiedzialność i jej wyłączenia.

1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu.
2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na wyżej wskazany adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@konsumo.pl
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.
3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.

VII: Zapisy uzupełniające

1. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:
a) za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika;
b) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;
c) Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji istotnej zmiany Regulaminu, np. wprowadzenie odpłatnej usługi.
2. W uzasadnionych przypadkach, związanych np. z regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera lub innego urządzenia albo przeglądarki internetowej. System Serwisu ma charakter responsywny.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej poprzez Serwis.
4. Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjny.
5. Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność – w terminie 30 dni od jej wystąpienia – przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu: Konsumo.pl
7. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Prace związane z modyfikacją Serwisu nie mają wpływu na Dane Użytkowników.
8. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
9. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
10. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy odnośników do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 8 i pkt 
11. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników albo inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
12. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy lub innych Użytkowników treści szkalujących, obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób naruszających godność i dobre imię osoby trzeciej.
13. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy lub do innych Użytkowników treści i opinii naruszających w jakikolwiek sposób przepisy prawa.
14. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność.
15. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia Usługodawcy w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich lub licencji do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.
16. Użytkownik zawierając Umowę, udziela Usługodawcy wyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.
17. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.
18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności akty prawne wymienione w Regulaminie.
19. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą a Usługodawcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Usługodawcy.

VIII: Klauzula informacyjna administratora danych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika korzystającego portalu internetowego w domenie www.konsumo.pl w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podanych przez niego w związku z korzystaniem z serwisu, zawarciem i realizacją Umowy jest Usługodawca – fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Konsumentom KONSUMO z siedzibą w Lublinie, adres siedziby 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 10, NIP 9462681594, REGON 380522681 wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000734339.
2. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa
3. Administrator danych osobowych stwierdza, że przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.
5. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
6. Przeglądanie zawartości portalu internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych, jednakże korzystanie z Usług Serwisu Konsumo.pl wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika niezbędnych Danych Osobowych takich jak: a). imię i nazwisko/nazwa firmy, b). adres Użytkownika, c). numer Pesel/NIP, c). adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, d). numer telefonu.
7. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.
8. Użytkownik może przesłać do Usługodawcy dokumentację na temat stanu faktycznego, w której mogą znajdować się inne dane niż podane w pkt 6. Przesyłając dokumenty z ww. danymi Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach. Przesłanie dokumentów jest dobrowolne, ale może się okazać konieczne do zawarcia umowy i wykonania usługi.
9. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie www.konsumo.pl jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia kontaktu i zarejestrowania zgłoszenia, a także w celu podjęcia działać przed zawarciem umowy przez Usługodawcę wobec Użytkownika.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.
11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty email, na adres:pomoc@konsumo.pl

Scroll to Top