Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem umożliwiającym konsumentowi przynajmniej częściowe umorzenie długów, choć należy podkreślić, że każda sprawa jest indywidualnie rozstrzygana przez sąd. Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, warto poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania w tej tematyce. 

Czy prowadzone postępowanie egzekucyjne/komornicze stanowi przeszkodę w drodze do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? 
Nie. Bez względu na to jaka jest liczba postępowań egzekucyjnych i jaki jest ich zakres, nie stanowi to przeszkody do złożenia wniosku 

Co stanie się z egzekucją komorniczą po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? 
Wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenta zostaną zawieszone. W związku z tym ustaną wszelkie zajęcia wynagrodzenia, czy innych składników majątku dokonane przez komornika. 

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe? 
Rozpatrzenie wniosku trwa obecnie średnio 3 miesiące. Czas ten może wydłużyć się przez wzgląd na stopień skomplikowania sytuacji dłużnika. Sam proces likwidacji zadłużenia uzależniony jest również od sprawności syndyka i może zająć od kilku miesięcy do kilku lat. Osoby, które doprowadziły świadomie i w wyniku niedbalstwa do powstania zadłużenia mogą być zobowiązane do jego regulowania przez okres 7 lat. Pozostałe osoby spłaty dokonują w okresie 36 miesięcy. 

Jakie zadłużenie nie podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym? 
W świetle przepisów umorzeniu nie podlegają: 
– zobowiązania alimentacyjne 
– kary oraz grzywny orzeczone przez sąd 
– zobowiązania do naprawienia szkody wynikające z przestępstwa 
– zobowiązania, których dłużnik nie ujawnił, bądź wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu 

Kto i kiedy informuje wierzycieli o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką? 
Wierzyciele  nie są informowani o fakcie złożenia wniosku, ponieważ nie biorą udziału w rozpoznaniu tego wniosku. Wierzyciele informowani są dopiero po zatwierdzeniu postępowania upadłościowego. 

Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? 
Nie. Wierzycielom nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenta. 

Czy będą w związku małżeńskim muszę mieć zgodę współmałżonka na złożenie wniosku?  
Nie. Zgoda współmałżonka nie jest wymagana na żadnym etapie procesu upadłościowego.  

Czy jeśli nie posiadam żadnego majątku mogę liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? 
Tak. Fakt nie posiadania majątku nie stanowi żadnej przeszkody w ogłoszeniu upadłości konsumenta. 

Co jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą? 
Wnioski osób prowadzących JDG są obecnie rozpatrywane w trybie upadłości konsumenckiej. 

Czy zadłużenie wobec ZUS i US również podlega umorzeniu? 
Tak. Dług wobec US i ZUS zostanie umorzony. Co prawda istnieje katalog zadłużenia wyłączonego z procedury umorzenia, ale akurat zadłużenie wobec ZUS i US do niego nie należy, wobec czego dłużnik może liczyć na jego umorzenie. 

Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką? 
Tak. Jednak pod warunkiem, że działalność rolnicza nie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czy upadłość konsumencka może dotyczyć wyłącznie tych zobowiązań, których nie jestem w stanie spłacać? 
Nie. Postępowanie upadłościowe dotyczyć będzie likwidacji całego zadłużenia podlegającego umorzeniu, bez względu na to, czy dłużnik chce i może dokonywać spłaty części długu. 

Czy mogę ogłosić upadłość mając tylko jedno zobowiązanie?
Tak. Nawet jedno zobowiązanie może być przesłanką do złożenia wniosku i ogłoszenia upadłości konsumenta. 

Co z moim wynagrodzeniem po ogłoszeniu upadłości? 
Dysponentem wynagrodzenia po zatwierdzeniu wniosku oraz planu spłaty będzie syndyk. Niemniej jednak syndyk przeznaczając pewną część wynagrodzenia na spłatę zobowiązań musi wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia dłużnikowi środków niezbędnych do zaspokojenia jego potrzeb życiowych. 

Co zyskam dzięki upadłości konsumenckiej? 
Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od samego dłużnika. Ale z pewnością ogłoszenie upadłości przyczynia się pozytywnie do unormowania sytuacji materialno-prawnej. A co za tym idzie jest to gwarancja spokoju i bezpieczeństwa własnego oraz bliskich. Zaniedbanie swojej sytuacji może być największym problemem. Z tego też powodu należy skorzystać z obowiązujących obecnie przepisów, które znacznie ułatwiają konsumentom ogłoszenie upadłości nawet w sytuacji gdy dług powstał w wyniku rażącego zaniedbania. 

Scroll to Top