Właściwość przemienna sądu w sprawie przeciwko konsumentowi o zapłatę z weksla

kancelaria prawna konsumo

Kwestie związane z właściwością miejscową sądu w sprawach cywilnych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Czym jest w ogóle właściwość sądu? – to mówiąc w uproszczeniu sąd, przed którym może lub powinno być prowadzone postępowanie.

Z tego też powodu Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia trzy kategorie właściwości miejscowej sądu: właściwość ogólną, właściwość przemienną i właściwość wyłączną. Druga z nich (przemienna) to właściwość, z której strona składająca do sądu pismo inicjujące postępowanie może skorzystać, ale nie musi. Druga z nich (wyłączna) – jaka sama nazwa wskazuje, jest właściwością, w której sąd jest z góry narzucony jako wyłącznie uprawniony do rozpoznania danej sprawy.

Zgodnie z właściwością ogólną – powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

W przypadku właściwości przemiennej, z której chętnie korzystają podmioty dochodzące rozmaitych świadczeń pieniężnych – powództwo można w szczególności skierować do sądu właściwego dla miejsca wykonania umowy. I tak tytułem przykładu – jeśli pozwany konsument miał zgodnie z umową dokonać zapłaty za określoną rzecz lub za świadczoną usługę na rachunek bankowy prowadzony przez bank w danej miejscowości, to powództwo takie można skierować do sądu położonego w miejscowości, w której instytucja finansowa prowadzi rachunek bankowy. Jest to sytuacja niekorzystna dla konsumenta, bowiem postępowanie z jego udziałem może być prowadzone często w mieście oddalonym wiele kilometrów od miejsca jego zamieszkania. Z tego też powodu – w celu zapewnienia konsumentom lepszej ochrony prawnej, ale i dla odciążenia niektórych sądów np. tych w Warszawie (czyli tam gdzie często mają siedziby wielu banków) pojawił się projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego nakazujący wytoczenie powództwa przeciwko konsumentom tylko przed sądem właściwym dla ich miejsca zamieszkania (czyli zgodnym z właściwością ogólną).

Kodeks postępowania cywilnego w ramach właściwości przemiennej wprowadził również art. 371¹ § 1 k.p.c. prawo do wytoczenia powództwa przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku przed sąd miejsca płatności. W tym kontekście pojawiła się w toku postępowania sądowego prowadzonego przed jednym z sądów okręgowych wątpliwość, czy rzeczywiście właściwość ta może być wykorzystana w sprawie przeciwko konsumentowi. Sąd ten zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem prawnym o następującej treści:

„Czy w sprawach przeciwko konsumentowi powołanie się przez powoda na miejsce płatności wskazane na wekslu in blanco jest skuteczne dla określenia właściwości miejscowej sądu w oparciu o art. 371¹ § 1 k.p.c. w przypadku gdy nie było ono indywidualnie uzgodnione? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy brak właściwości miejscowej w sprawach przeciwko konsumentowi należy brać pod uwagę z urzędu czy tylko na zarzut pozwanego (art. 202 k.p.c.)”

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na przedstawione zapytanie (uchwała z dnia 19.10.2017 r., sygn. akt III CZP 42/17) stanął po stronie konsumenta poprzez stwierdzenie, że:

„W sprawie z powództwa przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi zobowiązanemu z weksla sąd z urzędu uwzględnia nieskuteczność powołania się przez powoda na podstawę właściwości miejscowej przewidzianą w art. 371¹ § 1 k.p.c.”

W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd Najwyższy odwołał się w szczególności do właściwych przepisów unijnych, które gwarantują konsumentowi silniejszą ochronę prawną – zwłaszcza w sytuacji, gdy nie miał on możliwości indywidualnego kształtowania swoich obowiązków i uprawnień w relacji z podmiotem profesjonalnym. Nawiązał on także do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w licznych orzeczeniach wskazywał na nieuczciwość rozwiązań, w których przedsiębiorca kosztem konsumenta może skorzystać z własnej właściwości miejscowej sądu.

W świetle powyższych rozważań – może rodzić się pytanie, czy analogicznie za niedopuszczalną należałoby uznać właściwość przemienną sądu w sprawie z powództwa przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy przedsiębiorca wybierając sąd powołuje się na miejsce prowadzenia rachunku bankowego, na który miała trafić zapłata.

Sprawdź pozostałe publikacje

Najnowsze artykuły

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Inne

Jak odstąpić od umowy zawartej on-line?

Podstawowym prawem konsumenta zawierającego umowę w formie elektronicznej np. dokonującego zakupów w sklepie internetowym – jest prawo do odstąpienia od takiej umowy, co zasadniczo może nastąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.

Czytaj więcej »

Przeglądaj po kategoriach

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Scroll to Top